понедельник, 22 октября 2018 г.

"Shree Padma-Purana" notes - PART 02: Shree Krishna-Avatara and Shree Rama-Avatara predicted, 108 Shakti-Tirthas (including Dwaraka and Vrindavan) and Santanika Lokas...

2ND PART OF THE SERIES DEDICATED TO PRAMANAS FROM "SHREE PADMA-PURANA". TABLE OF CONTENTS FOR THE SERIES CAN BE FOUND HERE - "TOC: SHREE PADMA-PURANA NOTES"

Starting from the 2nd part I will also publish Pramans in Sanskrit (not only in English), because I have started the checking of Pramanas from the English edition by Motilal Banasirdass with the Sanskrit edition by Vedic Reserve (you can find Vedic Reserve Sanskrit edition #here). 

Upon checking Shrishti-Khanda no discrepancies have been found - chapters, verses enumeration in the English edition repeats the Sanskrit one, which is great, because it means, that we have 2 trustworthy editions!

In the enumeration below "1" stands for "Shrishti-Khanda", that is, for example, "1.15.37" = "Shrishti-Khanda, Verse 15.37".

Verse 1.15.377 belongs to the extended chain of Pramanas dwelling on "Whom devatas consider to be
a brahmana?" theme:

विमुक्तः सर्वसंगेभ्योमुनिराकाशवस्थितः ।  
विष्णुप्रियकरःशांन्तसतंदेवाब्राह्मणंविदुः । । 
vimuktaH sarvasaMgebhyomunirAkAshavasthitaH |  
viShNupriyakaraHshAMntasataMdevAbrAhmaNaMviduH | | 
"Shree Padma-Purana", 1.15.377: "Devatas look upon him as a brahmana, who is a sage free from all attachments, does what is dear to Bhagavan Shree Vishnu and calm". 
In the verses 1.17.17-18 Bhagavan Shree Vishnu predicts that He will appear as Shree Krishna-Avatara on the Earth and that it will be just a Divine Leela (that is Shree Krishna will be just a Leela-Avatara or Krida-Avatara of Bhagavan Shree Vishnu):

आवतारंकरिष्येहंसाक्रीडातुभविष्यति । 
यदानंदप्रभृतयोह्मवतारंधरातले । । 
AvatAraMkariShyehaMsAkrIDAtubhaviShyati | 
yadAnaMdaprabhRRitayohmavatAraMdharAtale | | 
"Shree Padma-Purana", 1.17.14-15: "For the fulfillment of a divine mission I (Bhagavan Shree Vishnu) shall be born in your family (among Gopis and Gopas). It will just be a sport (Krida, Leela). When Nanda and others will be born on the earth, I shall stay among them".
In the verses 1.17.180-215 Bhagavan Shree Vishnu pronounces "108 Names of Shreemati Savitri-Devi" and enumerates 108 Shakti-Tirthas. 

If you are a Vaishnava, you will notice, that Bhagavan Shree Vishnu also mentions Shreemati Rukmini-Devi in Dwaraka and Shreemati Radharani-Devi in Dwaraka. Why? The reason is that according to "Shree Padma-Purana" and some other Puranas Dwaraka and Vrindavana belong to Shakti-Pithas. 

The below Sanskrit version of "Shree Savitri-Devi's 108 Names" had been prepared by me: I have re-typed it via Google Input Tools and proofread, so it has no mistakes and ready for daily recitation:
सावित्रीपुष्करेनामतीर्थनांप्रवरेशुभे । । १८३ । । 
वाराणस्यांविशालक्षीनैमिषेलिंगधारिणी । 
प्रयागेललितादेवीकामुकागंधमादने । १८४ । । 
मानसेकुमुदानामविश्वकायातथांबरे । 
गोमंतेगोमतीनाममंदरेकामचारिणी । । १८५ । । 
मदोत्कटाचैत्ररथेजयंतीहस्तिनापुरे । 
कान्यकुब्जेतथागौरीरंभामलयपर्वते । । १८६ । । 
एकाम्रकेकीर्तिमतीविश्वाविश्वेश्वरीतथा । 
कर्णिकेपुरुहस्तेतिकेदारेमार्गदायिका । । १८७ । । 
नंन्दाहिमवतःपृष्टेगोकर्णेभद्रकालिका । 
स्थाणवीश्वरेभवानीतुबिल्बकेबिल्वपत्रिका । । १८८ । ।  
नंन्दाहिमवतःपृष्टेगोकर्णेभद्रकालिका । 
स्थाणवीश्वरेभवानीतुबिल्वकेबिल्वपत्रिका। । १८८ । ।  
श्रीशैलेमाधवीदेवीभद्राभद्रेश्वरीतथा । 
जयावराहशैलेतुकमलाकमलालये । । १८९ । । 
रुद्रकोटयांतुरुद्राणीकालीकालंजरेतथा । 
महालिंगेतुकपिलाकर्कोटेमंगलेश्वरी । । १९० । । 
शालिग्रामेमहादेवीशिवलिंगेजलप्रिया । 
मायापुर्यांकुमारीतुसंतानेललितातथा । । १९१ । । 
उत्पलाक्षीसहस्राक्षेहिरण्याक्षेमहोत्पला । 
गयायांमंगलानामविमलापुरुषोत्तमे । । १९२ । । 
विपाशायाममोघाक्षीपाटलापुण्यवर्द्भने । 
नारायणीसुपार्श्वतुत्रिकूटेभद्रसुंदरी । । १९३ । । 
विपाशायाममोघाक्षीपाटलापुण्यवर्द्भने । 
नारायणीसुपार्श्वेतुत्रिकूटेभद्रसुंदरी। । १९३ । । 
विपुलेविपुलानामकल्याणीमलयाचले । 
कोटवीकोटितीर्थेतुसुगंधामाधवीवने । । १९४ । । 
कुब्जाम्रकेत्रिसंध्यातुगंगाद्वारेहरिप्रिया । 
शिवकुंडेशिवानंदानंदिनीदेविकातटे । । १९५ । । 
रुक्मिणीद्वारवत्यांतुराधावृंदानेतथा । 
देवकीमथुरायांतुपातालेपरमेश्वरी । । १९६ । । 
चित्रकूटेतथासीताविंध्येविंध्यनिवासिनी । 
सह्माद्रावेकवीरातुहरिश्चंद्रेतुचंद्रिका । । १९७ । । 
रमणारामतीर्थेतुयतुनायांमृगावती । 
करवीरेमहालक्ष्मीरुमादेवीविनायके । । १९८ । । 
आरोगावैद्यनाथेतुमहाकालेमहेश्वरी । 
आभयापुष्पतीर्थेतुआमृताविंध्यकंदरे । । १९९ । । 
मांडव्येमांडवीदेवीस्वाहामाहेश्वरेपुरे । 
वेगलेतुप्रचंडाथचंडिकामरकंटके । । २०० । । 
सोमेश्वरेवरारोहाप्रभासेपुष्करावती । 
देवमातासरस्वत्यांपारापारेतटेस्थिता । । २०१ । । 
महालयेमहापद्मापयोष्ण्यांपिंगलेश्वरी। 
सिंहिकाकृतशौचेतुकार्तिकेयेतुशंकरी । । २०२ । । 
उत्पलावर्तकेलोलासुभद्रासिंधुसंगमे । 
उमासिद्धवनेलक्ष्मीरनंगाभरताश्रमे । । २०३ । । 
जालंधरेविश्वमुखीताराकिष्किंधपर्वते । 
देवदारुवनेपुष्टिर्मेधाकाश्मीरमंडले। २०४ । । 
भीमादेवीहिमाद्रौचतुष्टिर्वस्त्रेश्वरेतथा । 
कपालमोचनेश्रद्धामाताकायावरोहणे । । २०५ । । 
शंखोद्धारेध्वनिर्नामधृतिःपिंडारकेतथा । 
कालातुचंद्रभागायामच्छोदेसिद्धिदायिनी । । २०६ । । 
वेणायाममृतादेवीबदर्यामूर्वशीतथा । 
औषधीचोत्तरकुरौकुशद्वीपेकुशोदका । । २०७ । । 
मन्मथाहेमकूटेतुकुमुदेसत्यवादिनी । 
आश्वत्थेवंदनीयातुनिधिर्वैश्रवणालये । । २०८ । । 
गायत्रीवेदवदनेपार्वतीशिवसन्निधौ । 
देवलोकेतथेंद्राणीब्रह्मास्येतुसरस्वती । । २०९ । । 
सूर्यबिंबेप्रभानाममातृणांवैष्णवीतथा । 
आरुंधतीसतीनांतुरामासुचतिलोत्तमा । । २१० । । 
चित्रेब्रह्मकलानामशक्तिःसर्वशरीरिणां । 
एतद्भक्त्यामयाप्रोक्तंनामाष्टशतमुतमं । । २११ । ।

"Shree Padma-Purana", 1.17.180-215: "Bhagavan Shree Vishnu said to Shreemati Savitri-Devi: "You will be known as:

1. Savitri at the sacred place called Pushkara
2.Vishalakshi at Varanasi
3. Linga-Dharini at Naimisha
4. Lalita-Devi at Prayaga 
5. Kamuka at Gandhamadana 
6. Kumuda at Manasa 
7. Vishvakaya at Ambara
8. Gomati at Gomanta
9. Kamacharini at Mandara
10. Madotkata at Chaitraratha
11. Jayanti at Hastinapura
12. Gauri at Kanyakubja
13 Rambha on the Malaya mountain
14. Kirtimati at Ekamraka
15. Vishva 
16. Vishveshvari
17. Puruhasta at Karnika
18. MargaDayika at Kedara
19. Nanda on the slope of the Himalaya
20. BhadraKalika at Gokarna
21. Bhavani at Sthanvishwara
22. BilvaPatrika at Bilva
23. Goddess Madhavi, Bhadra and BhadrEshwari at ShreeShaila
24. Jaya at Varahashaila
25. Kamala at Kamala-Laya
26. Rudrani at Rudrakoti
27. Kali at Kalanjara mountain
28. Kapila at MahaLinga
29. MangalEshwari at Karkota
30. Maha-Devi at Shaligrama
31. JalaPriya at Shiva-Linga
32. Kumari at Mayapuri
33. Lalita at Santana
34. Utpalakshi at Sahasraksha
35. Mohotpala at Hiranyaksha
36. Mangala at Gaya
37. Vimala at Purushottama
38. Amoghakshi at Vipasha 
39. Patala at Punya-Vardhana
40. Narayani at Suparshva
41. BhadraSundari at Trikuta
42. Vipula at Vipula
43. Kalyani on the Malaya mountain
44. Kotavi at the sacred place called Kotavi
45. Sugandha in the Madhavi forest
46. Trisandhya at Kubjamraka
47. HariPriya at Gangadvara
48. Shiva-Ananda at Shiva-Kunda
49. Nandini at Devika-Tirtha
50. Rukmini at Dvaravati 
51. Radha at Vrindavana
52. Devaki at Mathura 
53. ParamEshwari at Patala
54. Sita at Chitrakuta
55. VindhyaVasini on the Vindhya mountain
56. Ekavira on the Sahya mountain
57. Chandrika at Harishchandra
58. Ramana at Rama-Tirtha
59. Mrigavati in the vicinity of the Yamuna River
60. MahaLakshmi at Karavira
61. Ruma-Devi at Vinayaka
62. Aroga at Vaidyanatha
63. Amrita in the Vindhya cave
64. Goddess Mandavi at Mandavya
65. Svaha at the city of Maheshvara
66. Prachanda at Vegala
67. Chandika at Amarakantaka
68. Vararoha at Someshvara
69. Pushkaravati at Prabhasa
70. Devamata in the vicinity of Sarasvati living on both her banks
71. MahaPadma at Mahalaya
72. PingalEshwari in the vicinity of Payoshni
73. Simhika at Kritashaucha 
74. Shankari at Kartikeya
75. Lola at Utpalavartaka
76. Subhadra at the confluence of Sindhu
77. Uma at Siddhavana
78. Lakshmi and Ananga at Bharata-Ashrama
79. VishvaMukha on the Jalandhara mountain
80. Tara on the Kishkindha mountain
81. Pushti in Devadaruvana
82. Medha in the Kashmira region
83. Goddess Bhima on the Himalaya mountain
84. Tushti at Vastresvara
85. Shraddha at Kapalamochana
86. Mata at Kayavarohana
87. Dhvani at Samkhoddhara
88. Dhrti at Pindaraka
89. Kala in the vichinity of Chandrabhaga
90. Siddhi-Dayini at Acchoda 
91. Goddess Amrita in the vichinity of Vena
92. Urvashi at Badari
93. Aushadhi in the Uttarakuru region
94. Kushodaka in the Kushadvipa
95. Manmatha at Hemakuta
96. SatyaVadini at Kumuda
97. Vandaniya at Ashvattha
98. Nidhi at the abode of Kubera
99. Gayatri at the time of the recitation of the Vedas
100. Parvati near Shiva 
101. Indrani in Svarga
102. Sarasvati in the mouth of a brahmana
103. Prabha in the Sun's orb 
104. Vaishnavi among the Divine Mothers
105. Arundhati among the chaste ladies
106. Tilottama among beautiful ladies
107. Brahmakala in picture and 
108. Shakti (strength) in all the embodied ones. 
Phala-Shruti to 108 Names of Shree Savitri-Devi: "I (Bhagavan Shree Vishnu) have enumerated these 108 Names of Shree Savitri-Devi. I have also told the Names of 108 Shakti-Tirthas. 
He who mutters or hears these Names will be free from all sins. He, the best of men, who bathes in these sacred places and sees Shree Savitri, will, being freed from all sins, live in the city of Brahma for a Kalpa. A man who recites these 108 Names in the vicinity of Brahma, on the full-moon or the new-moon day will have many sons.
He, who listens to the above-mentioned 108 Names at the time of offering a cow or a shraddha or everyday at the time of offering worship to devatas, reaches Supreme Brahman".
In the verses 1.17.258-261 Shreemati Gayatri-Devi (addressing to Bhagavan Shree Vishnu) predicts future Rama-Avatara of Bhagavan Shree Vishnu and mentions Santanika Lokas. 

If you would like to know what "Santanika Lokas" mean, please refer to the below green screenshot with the explanation based on "Attigiri Arulala Perumal" (this explanation had been borrowed by me from #this thread). You can also find the same explaining screenshot on flickr or dropbox or ge.tt:

मर्त्यलोकेयदाविष्णो आवतारंकरिष्यसि । 
भ्रात्रासहपरंदुःखंस्वभार्याहरणादिजं । । 
हत्वाशात्रुंपुनर्भार्यांलप्स्यसेसुरसन्निधौ ।
गृहीत्वातांपुनाराज्यंकृत्वास्वर्गंमिष्यसि । ।  
एकादशसहस्त्रणिवर्षणांचपुनर्दिवं । 
ख्यातिस्तेविपुलालोके आनुरगंजनैस्सह । । 
सांतानिकानामतेषांलोकास्थास्यंतिभाविताः 
त्वयातेतारितादेवरामरुपेणमानवाः । । 
martyalokeyadAviShNo AvatAraMkariShyasi | 
bhrAtrAsahaparaMduHkhaMsvabhAryAharaNAdijaM | | 
hatvAshAtruMpunarbhAryAMlapsyasesurasannidhau |
gRRihItvAtAMpunArAjyaMkRRitvAsvargaMmiShyasi | |  
ekAdashasahastraNivarShaNAMchapunardivaM | 
khyAtistevipulAloke AnuragaMjanaissaha | | 
sAMtAnikAnAmateShAMlokAsthAsyaMtibhAvitAH 
tvayAtetAritAdevarAmarupeNamAnavAH | | 
"Shree Padma-Purana", 1.17.258-261 (words of Shreemati Gayatri-Devi): "O Vishnu, when You will take an Incarnation (Avatara) on Martya-Loka (planet Earth), You will, with Your Brother, experience great grief due to the kidnapping of Your Wife (Shreemati Sita-Devi). You will, having killed Your enemy rescue Your Wife in the presence of devatas. Having accepted Her and having governed the kingdom again, You will go to Svarga-Loka. 
You will rule for 11000 years and then will go to heaven (Svarga). You will enjoy great fame in the world and will love people. O Vishnu, those men who would be emancipated by You in the form (i.e. Incarnation) of Rama, will go to the celebrated worlds called Santanika (Santanika Lokas)". 
The verses 1.17.280-284 are dedicated to very exquisite Vaidik Siddhanta, proclaimed by Shreemati Gayatri-Devi:

गायत्रीसारमात्रोपिवरंविप्रःसुसंयतः । 
नायंत्रितश्चतुर्वेदीसर्वाशीसर्वविक्रयी । । 
यस्माद्विप्रेषुसावित्याशापोदत्तःसदस्यथ । 
आत्रदत्तंहुतंचापिसर्वमक्षयकारकम् । । 
दत्तोवरोमयातेनयुष्माकंद्विजसत्तमाः । 
अग्निहोत्रपराविप्रास्त्रिकालंहोमदायिनः । । 
स्वर्गंतेतुगमिष्यंतिसौकविंशतिभिःकुलौः । 
एवंशक्रस्यविष्णोश्चरुद्रस्यपावकस्यच । । 
gAyatrIsAramAtropivaraMvipraHsusaMyataH | 
nAyaMtritashchaturvedIsarvAshIsarvavikrayI | | 
yasmAdvipreShusAvityAshApodattaHsadasyatha | 
AtradattaMhutaMchApisarvamakShayakArakam | | 
dattovaromayAtenayuShmAkaMdvijasattamAH | 
agnihotraparAviprAstrikAlaMhomadAyinaH | | 
svargaMtetugamiShyaMtisaukaviMshatibhiHkulauH | 
evaMshakrasyaviShNoshcharudrasyapAvakasyacha | | 
"Shree Padma-Purana", 1.17.280-284 (words of Shreemati Gayatri-Devi): "Gayatri destroys the sins committed during ten existences or even during a thousand existences and thousand groups of the three ages. 
Thus knowing and having muttered prayers in My (Shree Gayatri-Devi) honour you will be forever purifed. There is no doubt or no hesitation about this. 
Having muttered, with your heads bowed, My prayers especially with the utterance of "AUM" having three syllables, you will be undoubtedly purifed. I have remained in the eight syllables of the Gayatri metre. This world is pervaded by Me. 
Adorned with all the words I am The Mother of the Vedas. The best brahmanas will attain success by muttering My Names with devotion. All of you will have pre-eminence by muttering My Names. 
A well-controlled brahmana having just the essence of Gayatri is better than one knowing the four Vedas, but eating everything and selling all things". 
The end of the 2nd part. The table of contents (TOC) for the series can be found here - "TOC: SHREE PADMA-PURANA NOTES"
Article, Sanskrit OCR (via Google Input Tools) by
Vishnudut1926, Moscow, October 2018

Sanskrit Pramanas cited from Vedic Reserve edition - http://vedicreserve.mum.edu/puranas/

English translations cited (with the slight edits by Vishnudut1926) from Motilal Banasirdass edition in 10 Volumes, pdf-scans can be found in my E-Library - http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/08/shree-padma-purana-full-set-all-10.html