E-BOOKS 02 (Vedanta)

"VEDANTA-SUTRA"


1. "VEDANTA-PARIJATA-SAURABHA" of NIMBARKA and "VEDANTA-KAUSTUBHA" of SHREENIVASA (commentaries on the Brahma-Sutras), translated and annotated by Roma Bosa, Calcutta, 1940 - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2013/01/blog-post_5820.html


2. VEDANTA SUTRAS with the commentary by #SHRI MADHWACHARYA# [A complete English translation by S Subba Rau] #Madras 1904# - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2016/02/vedanta-sutras-with-commentary-by-shri.html


3. "SUTRADIPIKA OF SHRI JAGANNATHA TIRTHA - BRAHMASUTRADIPIKA", edited and gist in English by Dr V R PanchaMukhi, Rashtriya Sanskrit VidyaPeetha, Tirupati 2002 - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2016/02/sutradipika-of-shri-jagannatha-tirtha.html


4. "VEDANTA-SARA BY SHREE SHREEMAD RAMANUJA ACHARYA" translated by M.B. Narasimha Ayangar, The Adyar Library, 1938 - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2013/01/blog-post_6569.html


5. "VEDANTA-SUTRA - RAMANUJA-BHASHYAM", translated by Diwan Bahadur V.K. Ramanujachari, 2 Volumes, 2002 - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2013/02/vedanta-sutra-ramanuja-bhashyam.html


6. "Shribhashya Of Ramanuja", edited By R.D.Karmarkar (Sanskrit-English), 1962-1964 - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2015/10/shribhashya-of-ramanuja-edited-by.html


6A. "SriBhashyam Simplified" #Anbil RamaSwamy# [Sri Ranga Sri Production - 2013] - http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/06/sribhashyam-simplified-anbil-ramaswamy.html


7. "QUINTESSENCE OF BRAHMASUTRA SHREE BHASHYA" by Mahamahopadhyaya Iranganti Rangacharya, 2002 - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2013/02/quintessence-of-brahmasutra-shree.html


07A. "Sri Bhashya on the Philosophy of The Brahma-Sutra" #S.S.Raghavachar# [Sri Lakshmi Hayagreeva Seva Trust - 1986] - http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/06/sri-bhashya-on-philosophy-of-brahma.html


8. "THE PHILOSOPHY OF SHREE RAMANUJA - VISHISHTADVAITA" by Shree V.R. Srisaila Chakravarti, 1974 - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2013/02/the-philosophy-of-shree-ramanuja.html9. SHREE VALLABHA-SAMPRADAYA: MAYAVADA REFUTATION ("Discuss how far Sankaracharyaji truly represents the view of the author of the Brahmsutras" Essay by M. T. Teliwala) - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2013/01/blog-post_3455.html


10. "PHILOSOPHY OF SHREE MADHVACHARYA" by BNK Sharma, Motilal Banarsidass, 1986 - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2013/05/philosophy-of-shree-madhvacharya-by-bnk.html


11. "BRAHMAN - THE SUPREME BEING IN BRAHMASUTRAS" #by Dr. Raghavendra Katti# [Sri Vyasa Madhva Samsodhana Pratisthana] ~2013~ - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/brahman-supreme-being-in-brahmasutras.html


12. VISHNUTATVAVINIRNAYAH [VISHNU-TATVA-NIRNAYA] by ~OM VishnuPad Shree MadhvAcharya~ #translated by professor K.T. Panduranagi# [Dvaita Vedanta] 1991 - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/vishnutatvavinirnayah-vishnu-tatva.html


13. "RAMANUJA ON THE CHATUSSUTRI" #by Vedanta Vidwan Dr. N. S. Anantha Rangacharya# [Sri Rama Printers, 2000]http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/ramanuja-on-chatussutri-by-vedanta.html

14. "A Glossary of technical terms in the commentaries of Sankara, Ramanuja and Madhva on The Brahma Sutras" - K. Jayammal [2 Volumes with OCR-layer, 1997-1998] - http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/12/a-glossary-of-technical-terms-in.html14. VEDANTA SUTRAS OF BADARAYANA WITH THE COMMENTARY OF BALADEVA # The Sacred Books of The Hindus # ~Vol 5~ edited by Major B D Basu [Allahabad 1934]  - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2016/02/vedanta-sutras-of-badarayana-with.html


15. "SHREE VEDANTA-SUTRA" WITH "GOVINDA-BHASHYA" by Shree Shreemad Baladeva Vidyabhushana - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2013/01/blog-post_2864.html

UPANISHADS:
01. "Principal Upanishads according to Sri RangaRamanuja-Muni", Vol 1-3 in 1 pdf-scan (1300 pages), Dr.N.S.Anantha Rangacharya, 2004 - http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/03/principal-upanishads-according-to-sri.html

02. "A General Introduction to Upanishads" with a Special Chapter 'Ramanuja on Upanishads' #K.R. KrishnaSwamy# [Paduka Krupa - 2002] - http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/06/a-general-introduction-to-upanishads.html
03. "The Principal Upanisads" with the English translation and notes according to Sri Madhvacharya Bhashya [Vol.1 - Isavasya, Talavakara, Kathaka, Sat-Prasna, Atharvana, Mandukya, Taittiriya, Aitareya] - translated by Prof. K.T. Pandurangi [Dvaita Vedanta - 1999] - http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/12/the-principal-upanisads-with-english.html


04. UPANISHADS WITH SHREE SHREEMAD MADHVACARYA COMMENTARIES:  Ishavasya, Kena, Katha, Prashna, Mundaka, Manduka, Allahabad, 1911 - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2013/03/upanishads-with-shree-shreemad.html05. "VAISHNAVA-UPANISHADS" [The Vaisnavopanisad-s] - #Eng+Sanskrit# translated by Srinivasa Ayyangar, edited by Srinivasa Murti [Adyar Library 1945]  - http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/09/vaishnava-upanishads-vaisnavopanisad-s.html

06. "CHANDOGYA UPANISHAD" with the commentary of SHRI MADHVACHARYA called also AnandaTirtha, translated by S.C.Vasu, 1909http://vishnudut1926.blogspot.ru/2015/10/chandogya-upanishad-with-commentary-of.html


07. "SHATPRASNA ATHARVANA MANDUKYA UPANISHADS" with English translation and notes ACCORDING TO SRI MADHVACHARYA'S BHASHYA translated by prof. K.T. Pandurangi [Sriman Madhva Siddhantonnahini Sabha] - 1986 - http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/08/shatprasna-atharvana-mandukya.html


08. "KATHOPANISHAD-BHASHYA SRI RANGARAMANUJA'S" translated by DR. K.C. Varadachari and D.T. Tatacharya Tirumalai-Tirupati [2 editions - year 1948 + year 1984] - http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/12/kathopanishad-bhashya-sri.html


09. "BRIHADARANYAKA UPANISAD" ~ with the commentary of Sri MadhvAcharya called also AnandaTirtha ~ translated by Chandra Vasu ~ [AMS Press INC. reprint, 1974] - http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/12/brihadaranyaka-upanisad-with-commentary.html

10. "Essentials of Upanishads according to Sri Madhvacharya's Bhasya" by Prof. K.T. Pandurangi, 2010 - http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/04/essentials-of-upanishads-according-to.html