суббота, 9 декабря 2017 г.

"Dashashlokee by Shree NimbarkAcharya" #SANSKRIT# with a commentary called LaghuManjusha [by Shree Giridhar Prapanna]

DOWNLOAD (SANSKRIT):


English annotation by Vishnudut1926: Grantha by Shree Nimbarka-Vaishnava-Sampradaya (Shree Radha-Krishna-Bhakti).